วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

ศัพท์ Computer

wide area networkหมายถึง : เครือข่ายการสื่อสารบริเวณกว้าง มักใช้เป็นคำย่อว่า WAN
wildcard characterหมายถึง : ตัวอักษรตัวหนึ่งตัวใด บนแป้นพิมพ์ ซึ่งสามารถใช้แทนตัวอักษรตัวอื่นตัวหนึ่งหรือหลายตัวได้ตามปรกติจะใช้ในกิจกรรมของระบบการควบคุมการทำงาน เช่น ใช้แทนชื่อแฟ้มข้อมูล เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น ใน MS-DOS เครื่องหมาย “?” เป็น wildcard character ใช้แทนตัวอักษรตัวหนึ่งเครื่องหมาย * สามารถใช้แทนอักษรได้จำนวนหนึ่ง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ?IGHT.DOC อาจหมายถึง RIGHT.DOC, FIGHT.DOC, HIGHT.DOC หรืออื่นๆ ก็ได้ และ *.DOC อาจหมายถึงชื่อแฟ้มข้อมูลใดๆ ที่ลงท้าย ชื่อว่า .DOC ได้ และ *.* อาจหมายถึงชื่อแฟ้มข้อมูลใดๆ และลงท้ายชื่อใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น
windowหมายถึง : วินโด้ ได้แก่ส่วนของจอภาพที่ใช้ในการแสดงหน้าของเอกสาร ข่าวสาร หรือภาพกราฟฟิกใดๆ เมื่อใช้โปรแกรมประเภทที่ใช้กับวินโด้ (window-based program) วินโด้ ใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นวินโด้เล็กๆ ได้หลายวินโด้ แต่ละวินโด้เล็กๆ นี้สามารถแสดงภาพเอกสารของตนเองได้ด้วย
Windowsหมายถึง : เป็นชื่อเฉพาะของ Microsoft windows ซึ่งใช้เป็นชื่อทางการค้าและชื่อทั่วๆ ไปที่ใช้เรียกระบบควบคุมการทำงานของ Microsoft windows ซึ่งเป็นระบบ multitasking graphical user interface environment ซึ่งสามารถใช้ทำงานในคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ใช้ระบบการควบคุมการทำงาน โดย MS-DOS วินโด้ ของไมโครซอฟต์นี้มีเมนูชนิดที่เรียกว่า pull-down menu มาตรฐาน และใช้เครื่องชี้ เช่น เม้าส์ ด้วย
wizardหมายถึง : “พ่อมด” บุคคลผู้ซึ่งเก่งกาจในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีสมรรถนะและความสามารถอย่างน่าพิศวง ; นักเขียนโปรแกรม ผู้มีความคิดสร้างสรรค์หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถพิเศษ
wordหมายถึง : คำ ในทางคอมพิวเตอร์ word เป็นหน่วยของคลังข้อมูลโดยเฉพาะของคอมพิวเตอร์ คำ จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใด ขึ้นอยู่กับไมโครโพรเซสเซอร์ ของคอมพิวเตอร์นั้นๆ คำ คำหนึ่งอาจมีขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ก็ได้
word processingหมายถึง : มักใช้คำย่อว่า WP การประมวลผลได้แก่การปรับปรุงแก้ไข เนื้อเรื่อง (text) โดยการใช้โปรแกรม word processor
word processorหมายถึง : เป็นโปรแกรมปฏิบัติการโปรแกรมหนึ่งใช้สำหรับจัดการด้านเอกสาร word processor ทำหน้าที่แทนกระดาษ ดินสอ เครื่องพิมพ์ดีด ยางลบ ไม้บรรทัด รวมทั้งพจนานุกรมด้วย งานส่วนใหญ่ของ word processor ได้แก่งานปรับปรุงแก้ไขเอกสาร หรือที่เรียกว่า editing เช่น การตัดออก ลบออก แทรกข้อความ เพิ่มเติมประโยคและถ้อยคำ เปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำสำนวนใหม่ ฯลฯ
word-wrapหมายถึง : ความสามารถของโปรแกรม word processing อย่างหนึ่งที่เมื่อพิมพ์มาจนถึงบรรทัดแล้วโปรแกรมจะควบคุมการพิมพ์ให้เริ่มขึ้นต้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ เรียกว่า soft return
worksheetหมายถึง : หน้าบัญชี คำนี้ใช้ในโปรแกรม spreadsheet
workstationหมายถึง : สถานีทำการ หมายถึงสถานที่ที่มีเครื่องมือนำข้อมูลเข้า (input) เครื่องมือแสดงผลลัพธ์ (output) และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถใช้ทำงานด้วยบุคคลเพียงคนเดียวได้ ; คอมพิวเตอร์พลังสูง ซึ่งทำงานด้าน computer-aided design และงานปฏิบัติการด้านอื่นๆ ซึ่งต้องการใช้เครื่องที่มีราคาแพงมาก ; ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมโยงอยู่กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
wormหมายถึง : เวอร์ม โปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งแพร่ตัวเองเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยการปล่อยเชื้อของมันเองลงไปในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์โปรแกรม เวอร์ม จะก๊อบปี้ตัวของมันเองอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และมีผลทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายและทำลายเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ศัพท์คำว่า worm มาจาก นวนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งเข้ามาแทนคำว่า ไวรัส (virus)
WORMหมายถึง : เป็นคำย่อของคำว่า write once , read many แผ่นดิสก์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถอ่านซ้ำๆ ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ได้ แผ่นดิสก์ WORM นับว่าเป็นคลังข้อมูลที่มีสมรรถนะสูง ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เหมาะสำหรับเก็บสารสนเทศที่สำคัญเป็นการถาวร
WPหมายถึง : ดู word processing
writeหมายถึง : เขียน , บันทึก หมายถึงการบันทึกข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ หรือการถ่ายทอดข้อมูลสู่เครื่องแสดงผลลัพธ์ (output) เป็นต้น
write modeหมายถึง : สถานะซึ่งโปรแกรมทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่แฟ้มข้อมูล
write protectหมายถึง : การป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำลงไปในแผ่นดิสก์อีก แผ่นดิสก์ โดยทั่วๆไป จะมี write protect
Write protect notchหมายถึง : ปุ่มเล็กๆ หรือแผ่นสำหรับปิดบนฟล็อปปี้ดิสก์ ซึ่งสามารถเลื่อนมาปิดเพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำลงไปบนแผ่นดิสก์นั้นอีก บนแผ่นดิสก์ ขนาด 3.5 นิ้ว มีปุ่มเล็กๆ สำหรับเลื่อนไปเพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำ อยู่ตรงมุมของแผ่น ดิสก์ขนาด 5.2 นิ้ว มีรอยสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ขอบของแผ่นดิสก์ ให้ป้องกันการบันทึกซ้ำ
WYSIWYGหมายถึง : ออกเสียงว่า วีสซีวิก เป็นคำย่อของ What you see is what you get คุณเห็นอย่างไรคุณก็ได้รับอย่างนั้น เป็นลักษณะของเอกสารและภาพกราฟฟิกที่คุณเห็นในจอภาพ เมื่อพิมพ์ออกมาเป็นฮาร์ดก๊อปปี้แล้ว ลักษณะของเอกสารหรือภาพกราฟฟิกที่คุณได้ ก็จะเหมือนกับภาพที่ปรากฏในจอภาพ
parity bitหมายถึง : บิตพิเศษ ซึ่งใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดในกลุ่มของบิตข้อมูล ที่ถ่ายทอดไปในระหว่างระบบคอมพิวเตอร์
parity chekหมายถึง : การใช้ parity ตรวจสอบความแม่นยำในการถ่ายทอดข้อมูล
Pascalหมายถึง : ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง จัดเป็นภาษาที่บอกวิธีปฏิบัติอย่างย่อๆ เป็นภาษาโครงสร้างซึ่งพัฒนามาจากภาษา ALGOL นิคลอส เวอร์ธ (Niklaus Wirth) ได้พัฒนาภาษานี้ขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2510-2511 เขาดัดแปลงให้มีโครงสร้างของภาษาที่ง่ายขึ้น พร้อมกับเพิ่มเติมแบบของข้อมูลและโครงสร้างเข้าไป แยกชนิดของข้อมูล แฟ้มข้อมูล และระเบียนต่างๆ ออกจากกัน
passwordหมายถึง : รหัสเฉพาะ ซึ่งใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เป็นการป้องกันไม่บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะได้
pathหมายถึง : เส้นทางจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง ในทางการสื่อสาร path เป็นการต่อเชื่อมโยงระหว่าง node สองแห่ง; ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของเอกสาร path ได้แก่เส้นทางที่ผ่านแหล่งรวมของสารสนเทศ เช่น ในฐานข้อมูล ในโปรแกรม หรือในที่เก็บแฟ้มข้อมูลบนแผ่นดิสก์ เป็นต้น
Pause keyหมายถึง : แป้นคีแป้นหนึ่ง ในแป้นพิมพ์ IBM และ IBM clone ใช้หยุดการทำงานชั่วคราวของโปรแกรมหรือคำสั่ง เช่น ใช้หยุดการเลื่อนหน้าจอเพื่อให้สามารถอ่านข้อความในหน้าใดได้ทันเป็นต้น
PCหมายถึง : คำย่อของ personal computer ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ IBM และ IBM compatible
PC-DOSหมายถึง : เป็นระบบการควบคุมการทำงานระบบหนึ่ง เป็น MS-DOS รุ่นหนึ่ง ซึ่งนำออกจำหน่ายโดย IBM; MS-DOS และ PC-DOS เป็นระบบการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ฝาแฝด ทั้งสองระบบเกือบไม่มีส่วนที่แตกต่างกันเลย
peripheralหมายถึง : หมายถึงเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาต่อเชื่อมโยงเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ (printer) โมเด็ม (modem) คันโยก (joystick) และดิสก์ไดร้ว (disk drive) เป็นต้น
personal computerหมายถึง : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ใช้ได้ครั้งละคน
PGAหมายถึง : คำย่อของคำว่า Profession Graphics Adapter
PgDn keyหมายถึง : ดู Page Down key
PgUp keyหมายถึง : ดู Page Up key
picaหมายถึง : ไพก้า เป็นหน่วยวัดขนาดของตัวพิมพ์ มีหลายความหมาย เช่น เมื่อใช้กับพิมพ์ดีด ไพก้า หมายถึง ความกว้างคงที่ของตัวอักษรจำนวน 10 ตัว สามารถบรรจุไปในระยะความยาว 1 นิ้วได้พอดี หรือหมายถึงจำนวนของตัวอักษรต่อนิ้ว; ทางการถ่ายรูป ไพก้า หมายถึงหน่วยของการวัดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12 พอยน์ หรือประมาณ 1/6 นิ้ว
pinหมายถึง : เข็ม มีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ ซึ่งติดอยุ่กับปลั๊กตัวผู้ สำหรับเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมีย อาจหมายถึงส่วนที่มีลักษณะคล้ายเข็มทั่วๆ ไป เช่น เข็มพ่นหมึก ของเครื่องพิมพ์ประเภท dot-matrix เป็นต้น
PINหมายถึง : เป็นคำย่อของคำว่า personal identification number เป็นรหัสเฉพาะซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสแทนบุคคล ผู้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ เช่น เครื่อง ATM สำหรับถอนเงินจากธนาคาร เป็นต้น


saveหมายถึง : เก็บรักษา ได้แก่การบันทึกข้อมูลในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (file) เข้าไว้ในคลังข้อมูล
scalable fontหมายถึง : ได้แก่แบบตัวอักษรใดๆ ที่สามารถวัดหรือกำหนดเพื่อให้มีขนาดตัวอักษรต่างขนาดกันได้
scanหมายถึง : สแกน ได้แก่ การกวาดของลำแสงอิเล็กตรอนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของจอภาพ เพื่อก่อให้เกิดการเรืองแสงของสารฟอสเฟอร์ที่เคลือบอยู่บนผิวภายในของจอภาพ ซึ่งทำให้เกิดเป็นภาพกราฟฟิกหรือตัวอักษรปรากฏขึ้นบนจอภาพ
scannerหมายถึง : ดู optical scanner
scroll barหมายถึง : สกอลบาร์ หรือแถบเลื่อนจอภาพ ผู้ใช้สามารถลากให้จอภาพเลื่อนขึ้น-ลง หรือเลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายได้โดยการใช้เมาส์ลากลูกศรของสกอลบาร์
scrollingหมายถึง : การเลื่อนหน้าเอกสารบนจอภาพในวินโด้ เพื่อให้สามารถเห็นส่วนที่อยู่นอกขอบจอภาพได้
Scroll Lock keyหมายถึง : เป็นคีบนแป้นพิมพ์ IBM PC บางแบบเป็น แป้นที่อยู่ในแถวบนสุดทางขวามือ เมื่อกดแป้น Scroll Lock key จะมีผลต่อการควบคุมเคอร์เซอร์สำหรับควบคุมแป้นตัวเลข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม ชื่อแป้น Scroll Lock แปลว่า แป้นสำหรับล็อคการเลื่อนหน้าจอภาพ แต่ที่จริงแล้วเมื่อกดแป้นนี้ หน้าเอกสารบนจอภาพก็คงเลื่อนได้ตามปกติ
searchหมายถึง : การค้นหาสังกัดของแฟ้มข้อมูล หรือแฟ้มเอกสารใด ๆ ที่ต้องการ
search and replaceหมายถึง : เป็นกิจลักษณ์อย่างหนึ่งในโปรแกรม word processsor ผู้ใช้สามารถกำหนดว่าตัวอักษรหรือถ้อยคำคำหนึ่งจะต้องถูกค้นหาและถูกเปลี่ยนแทนด้วยถ้อยคำหรือข้อความอีกข้อความหนึ่ง เช่น ต้องการเปลี่ยนคำว่า "ศักดิ์ภาพ" เป็น "ศักยภาพ" โปรแกรมจะถูกสั่งให้ค้นหาคำว่า "ศักดิ์ภาพ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "ศักยภาพ" ทั้งหมด
search keyหมายถึง : ฟีลด์ หรือ คอลัมน์เฉพาะในระเบียน (record) ซึ่งเป็นตัวกำหนดสำหรับค้นหา หรือเป็นค่าซึ่งกำหนดให้คอมพิวเตอร์ค้นหา
secondary storageหมายถึง : คลังข้อมูลสำรอง เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากส่วนเก็บข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงได้โดยตรง คลังข้อมูลสำรอง ได้แก่ ฟลอปปี้ดิสก์ เป็นต้น
semicondoctorหมายถึง : วัสดุกึ่งตัวนำ นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการนำมาทำเป็นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิก วัสดุชนิดที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ซิลิคอน และเจอร์มาเนียม คำว่า เซมิคอนคัดเตอร์ บางทีหมายรวมถึง เครื่องประกอบทางอิเล็กทรอนิกด้วย
sensorหมายถึง : เซ็นเซ่อร์ เครื่องสำหรับรับรู้หรือเครื่องสำหรับวัดความมาก-น้อย ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วแปลงพลังงานที่ได้รับนั้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น sensor สำหรับใช้วัดความเข้มของแสง เป็นต้น
sequential accessหมายถึง : การเข้าถึงตามลำดับ เป็นวิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศแบบเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มแรกไปตามลำดับจนถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องการ การเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ บางทีเรียกว่า serial access
sequential processingหมายถึง : การประมวลผลตามลำดับ เช่น ตามลำดับที่ๆ ถูกเก็บ หรือตามลำดับค่าที่อยู่ใน field หรือ ระเบียน เป็นต้น ; serial processing
shift keyหมายถึง : แป้นคีแป้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อกดลงไป จะให้ผลในทางตรงกันข้ามกับแป้นคีอื่นๆ เช่น ขณะที่พิมพ์อักษรล่าง เมื่อกดแป้น shift key ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาจะเป็นอักษรบน เป็นต้น
serialหมายถึง : ทีละหน่วยหรือทีละอันตามลำดับ เรามักใช้ว่า อนุกรม คือ เรียงตามลำดับ เช่น การถ่ายทอดข้อมูล แบบ serial transmission หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลไปครั้งละบิด (bit) ติดต่อกันไปตามสายสายเดียว หรือสายเดี่ยว โดยผ่าน port ที่เรียกว่า serial port
serial accessหมายถึง : ดู sequential access
serial interfaceหมายถึง : แบบแผนของการถ่ายทอดข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งใช้วิธีส่งข้อมูลและใช้บิตควบคุม(control bit) ไปตามลำดับโดยใช้สายเดี่ยว และหมายถึงการถ่ายทอดข้อมูลผ่านตัวต่อ RS-232 หรือตัวต่อที่มีมาตรฐานเดียวกัน
serial printerหมายถึง : เครื่องพิมพ์ (printer) ที่ต่อเชื่อมโยงอยู่กับคอมพิวเตอร์โดยวิธีต่อผ่าน serial interface
serial processingหมายถึง : ดู sequential processing
serial transmissionหมายถึง : การถ่ายทอดสัญญาณไปครั้งละหนึ่งบิดตามลำดับผ่านสายเดี่ยวของการสื่อสารและโทรคมนาคม
serifหมายถึง : ดู sans serif
severหมายถึง : เซอฟเวอร์ ในเครือข่ายการสื่อสารแบบ LAN ได้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องที่ให้บริการแก่คอมพิวเตอร์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย
sharewareหมายถึง : ซอฟแวร์ที่จดทะเบียนสิทธิ์แล้ว และให้หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า หรือคิดมูลค่าเพียงเล็กน้อย
shiftหมายถึง : ในโปรแกรม หมายถึงการย้ายค่าของบิดไปทางซ้ายหรือขวาภายในที่ตั้งของหน่วยความจำ
sign offหมายถึง : ดู log off
sign onหมายถึง : ดู logon
simulationหมายถึง : การเลียนแบบทางกายภาพของกระบวนการใดๆ หรือของวัตถุสิ่งของใดๆ โดยวิธีใช้โปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อข้อมูลที่นำเข้าไปแล้วให้เปลี่ยนแปลงสถานะหรือสภาวะไปตามข้อมูลนั้น ราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆ
single threadingหมายถึง : การใช้ปรแกรมทำงานครั้งละ 1 งาน
single-user computerหมายถึง : คอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ใช้ได้ครั้งละคน
slotหมายถึง : ดู expansion slot
Smalltalkหมายถึง : ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง จัดเป็นภาษาระดับสูงที่เน้นการใช้ object (เป้า) พัฒนาขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดย Xerox Palo Alto Reserach Center ไม่ค่อยนิยมใช้กันในหมู่นักเขียนโปรแกรมมากนัก แต่ถูกนำมาใช้ในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่น เช่น ในด้าน object (เป้า) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลและวิธีการ และในด้านความคิดเกี่ยวกับการใช้ไคอน (icon) บนจอภาพ เพื่อให้ผู้ใช้เลือก เป็นต้น
soft copyหมายถึง : หมายถึง ภาพบนจอภาพของคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม hard copy
soft returnหมายถึง : ในโปรแกรม word processing ในการพิมพ์ตัวอักษรบนบรรทัดจนสุดบรรทัดแล้ว
softwareหมายถึง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คำสั่งซึ่งสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน ; ซอฟแวร์
solid-state deviceหมายถึง : วงจรใดๆ ซึ่งใช้สารแข็ง (ซึ่งไม่ใช่แกสหรือสุญญากาศ) มาประกอบกันเข้า เป็นวงจรไฟฟ้า
sortหมายถึง : กระบวนการจัดเรียงลำดับข้อมูล ซึ่งเป็นชุดอยู่ในระเบียน ตามลำดับ เช่น ตามลำดับตัวเลข ตามลำดับตัวอักษร เป็นต้น
sourceหมายถึง : แหล่ง (ข้อมูล) เช่น แผ่นดิสก์, แฟ้มข้อมูล , เอกสาร หรือแหล่งรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถเอาข้อมูลออกมาใช้ได้
source codeหมายถึง : คำสั่งในโปรแกรม ซึ่งเขียนด้วยภาษาระดับสูง หรือภาษา assembly มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ ตรงกันข้ามกับ object code ซึ่งแปลไปจาก source code เพื่อให้เครื่องอ่าน คนอ่านไม่ได้
source dataหมายถึง : ข้อมูลเดิม หรือข้อมูลครั้งแรกที่คอมพิวเตอร์รับเข้าไว้
source programหมายถึง : โปรแกรมที่เป็น source code รุ่นหนึ่ง
Spacebarหมายถึง : คานเว้นวรรค บนแป้นพิมพ์ดีด หรือแป้นพิมพ์(key board) ของคอมพิวเตอร์

ศัพท์ Computer

mapหมายถึง : ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ใช้แทนโครงสร้างของวัตถุสิ่งของ เช่น memory map หมายถึงโครงร่างของวัตถุในหน่วยความจำ; symbol map คือรายชื่อและสังกัดของสัญลักษณ์ต่างๆ ในโปรแกรม เป็นต้น; เมื่อใช้ map เป็นคำกริยา หมายถึงการแปลค่าของสิ่งหนึ่งไปสู่อีกค่าหนึ่ง เช่น แปลค่าของวัตถุ 3 มิติ ในคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เป็นค่าของวัตถุสองมิติในรูปทรงกลม เป็นต้น
Mark 1หมายถึง : เครื่องจักรที่ใช้ในการคำนวณเครื่องหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2473 ตอนปลายๆปี จนถึงต้นปี พ.ศ. 2483 ตัวเครื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เป็นอีเล็กทรอนิก และเครื่องกลไกต่างๆ มีชื่อว่า Automatic Sequnce Controlled Calculator หรือเรียกว่า Havard mark1 ผู้ออกแบบคือ Haward Aiken แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้สร้างคือ IBM มีขนาดยาวประมาณ 50 ฟุต และสูง 8 ฟุต เครื่องจักรนี้สามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ได้ถึง 23 หลัก เครื่องนำข้อมูลเข้า (input) และเครื่องแสดงผลลัพธ์ (output) ควบคุมโดยบัตรเจาะรู (punched paper) การปฏิบัติงานควบคุมโดยกระดาษม้วนเจาะรู (punched paper tape) เครื่อง Mark 1 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 เป็นต้นมา
master fileหมายถึง : ในชุดของแฟ้มฐานข้อมูล แฟ้ม master file ได้แก่ แฟ้มข้อมูลที่เก็บสารสนเทศต่างๆ ไว้เป็นการถาวร เกี่ยวกับเรื่องหลักๆ เป็นเรื่องสำคัญของฐานข้อมูล ข้อมูลย่อ และคีฟีลด์ (key field) ที่สำคัญๆ ของแฟ้มข้อมูลนั้น
matchingหมายถึง : กระบวนการทดสอบข้อมุลสองชุด ที่มีความเหมือนกัน หรือกระบวนการค้นหาข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับข้อมูลที่มีอยู่
matrixหมายถึง : ในวิชาคำนวณและคณิตศาสตร์ หมายถึงการจัดแถวและคอลัมน์ สำหรับใช้ในการจัดระบบหัวข้อใดๆ เช่น จำนวนตัวเลข จุด ห้องเซลของบัญชี เป็นต้น ในทางคอมพิวเตอร์ matrix ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดชุดของข้อมูล ลงในแบบฟอร์มที่เป็นตาราง ในฮาร์ดแวร์ matrix ของจุดใช้ในการสร้างตัวอักษรบนจอภาพ และในการพิมพ์ชนิดที่เรียกว่า dotmatrix
MCGAหมายถึง : คำย่อของคำว่า Multi-Color Graphics Array เป็น video adapter ชนิดหนึ่งที่ใช้กับ IBM PS/2 Model 25 และ 30 MCGA มีคุณภาพดีเท่าๆกับ CGA (Color/Graphics Adapter) สามารถทำงานทางกราฟฟิกได้ 2 ชนิด คือ 640*480 pixel 2 สี เลือกจากตัวอย่างสี 262,144 สี
megหมายถึง : คำย่อของคำว่า megabyte เช่น พูดว่า 60-meg harddisk
megaหมายถึง : เท่ากับ 1,000,000 มักใช้ย่อว่า M ในทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เลขฐาน 2 mega- ของเลขฐาน 2 จะมีค่าเท่ากับ 1,048,576 ซึ่งเท่ากับ 2 ยกกำลัง 20
megabitหมายถึง : ใช้ย่อว่า Mb หรือ Mbit มีค่าเท่ากับ 1,048,576 บิต และมักจะพูดโดยประมาณว่า 1 ล้านบิต
megahertzหมายถึง : ใช้ย่อว่า MHz การวัดความถี่ของคลื่น มีค่าเท่ากับ 1,000,000 รอบต่อวินาที
memoryหมายถึง : หน่วยความจำ วงจรซึ่งสามารถเก็บสารสนเทศเอาไว้ได้ และสามารถเรียกสารสนเทศเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์ได้
memory cartridgeหมายถึง : หน่วยความจำที่นำมาต่อเชื่อมโยงเพิ่มเติมเข้ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นชิพ RAM (random access memory) ซึ่งสามารถใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมได้ memory cartridge จะถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (portable computer) เพราะว่ามีน้ำหนักเบา มีขนาดเล็ก แทนดิสก์ไดร้ว memory cartridge ตามปกติเป็นแบบ non-volatile คือเมื่อไฟฟ้าดับข้อมูลก็ไม่ลบไป
memuหมายถึง : รายการ ซึ่งมีตัวเลือกให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกใช้กิจลักษณ์ต่างๆ ได้ตามต้องการ มักใช้ทับศัพท์ว่า เมนู
memu barหมายถึง : แถบรายการ แถบซึ่งปรากฎบนจอภาพด้านบน ซึ่งมีรายการให้ผู้ใช้โปรแกรมเลือกใช้ได้ตามความต้องการ
mergeหมายถึง : การรวมหัวข้อตั้งแต่สองชุดขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยไม่ทำให้ระบบหรือโครงสร้างของหัวข้อนั้นเสียไป
messageหมายถึง : ข่าวสาร ในทางสารสนเทศ หมายถึง หน่วยของสารสนเทศ (information) ซึ่งถ่ายทอดไปโดยวิธีอิเล็กทรอนิก จากเครื่องมือหนึ่งไปสู่เครื่องหนึ่ง ความหมายของคำว่า message อาจแตกต่างกันตามลักษณะที่นำไปใช้ เช่น อาจหมายถึงข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศก็ได้
MHzหมายถึง : ดู megahertz
MICRหมายถึง : ดู magnetic-ink character recognition
microหมายถึง : จุล, เล็กมาก ในทางคอมพิวเตอร์ นำมาใช้ว่า microcomputer หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมาก, คอมพิวเตอร์จิ๋ว; micro = 1/1,000,000 เช่น microsecond = 1/1,000,000 วินาที
microchipหมายถึง : ดู integrated circuit
microcomputerหมายถึง : ไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยชิพ microprocessor เพียงตัวเดียว มีกำลังน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ เช่น minicomputer, mainframe เป็นต้น แม้กระนั้นก็ตามไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็มีกำลังสูงและมีความสามารถมาก สามารถทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
microficheหมายถึง : ไมโครฟิช แผ่นฟิล์มโปร่งแสง มีขนาดประมาณ4*6 นิ้ว ใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทรูปภาพ กราฟฟิกหรือเนื้อเรื่อง (text) ได้เช่นเดียวกับเก็บเอกสารลงบนหน้ากระดาษ แต่เนื่องจากมีขนาดเล็ก จำทำให้ประหยัดเนื้อที่ลงได้มาก และเมื่อต้องการใช้ ก็นำไปอ่านด้วยเครื่องอ่าน ซึ่งจะขยายรูปภาพหรือเนื้อเรื่องให้สามารถอ่านได้ชัดเจน ไม่สามารถอ่านไมโครฟิชด้วยตาเปล่าได้ เพราะมีขนาดเล็กเกินไป
microfilmหมายถึง : ไมโครฟิล์ม แถบฟิล์มยาวคล้ายฟิล์มภาพยนตร์ ใช้เก็บข้อมูลประเภทรูปภาพและเนื้อเรื่อง (text) ไว้เป็นม้วน เวลาอ่านใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ซึ่งจะขยายขนาดภาพหรือเนื้อเรื่องให้อ่านได้ชัดเจน
microfloppy diskหมายถึง : แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh และใช้กับ IBM PS/1 และ PS/2 เป็นต้น แผ่นดิสก์ชนิดไมโครฟลอปปี้ ทำด้วยสารจำพวก Mylar เคลือบด้วยแม่เหล็กออกไซด์ (ferric oxide) และหุ้มด้วยกล่องพลาสติก แผ่นดิสก์ชนิดนี้โดยทั่วไปเก็บข้อมูลได้ 1.44 MB
microformหมายถึง : สื่อจำพวกไมโครฟิช ไมโครฟิล์ม เป็นต้น ซึ่งใช้สำหรับเก็บข้อมูลประเภทเนื้อเรื่องหรือภาพ โดยการย่อส่วนลงไป เพื่อประหยัดเนื้อที่
microprocessorหมายถึง : หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หรือ CPU ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นวงจรรวมอัดตัวกันอยู่ในชิพเพียงอันเดียว microprocessor แบบใหม่สามารถอัดเอา transistor ไว้ในวงจรรวมได้มากกว่า 1,000,000 ตัว microchip มีขนาดประมาณ 1 ตารางนิ้วเท่านั้น microprocessor ทำหน้าที่เป็นหัวใจอขง PC ทีเดียว
microsecondหมายถึง : เท่ากับ 1/1,000,000 วินาที หรือเท่ากับ 10 ยกกำลัง 6 วินาที ดู micro
Microsoft DOSหมายถึง : ดู MS-DOS
Microsoft Windowsหมายถึง : ดู Window
MIDIหมายถึง : อ่าน มิดดี้ เป็นคำย่อของคำว่า Musical Intrument Digital Interface นับเป็นอินเตอร์เฟสชนิดมาตรฐาน ซึ่งต่อแบบอนุกรมกับคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงดนตรีได้
milliหมายถึง : ใช้ตัวย่อว่า m หมายถึง 1/1,000 เช่น millisecond = 0.001 วินาที
millisecondหมายถึง : ดู milli
minicomputerหมายถึง : มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มีสมรรถนะและกำลังมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ แต่น้อยกว่า mainframe

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ศัพท์ Computer

macroหมายถึง : ในโปรแกรมปฏิบัติการ เป็นกิจลักษณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยการกดแป้นคีเป็นชุดและบันทึกคำสั่งซึ่งเก็บรักษา (save) ไว้ภายใต้รหัสความย่อ (short key code) เมื่อผู้ใช้กดแป้นรหัสไขความย่อ โปรแกรมจะนำคำสั่ง แมคโครออกมา ผู้ใช้สร้างคำสั่งแมคโครขึ้นมาเพื่อประหยัดเวลาในการกดแป้นซ้ำๆ บ่อยๆ
mailboxหมายถึง : ตู้ไปรษณีย์ พื้นที่ในแผ่นดิสก์ ซึ่งกำหนดไว้ให้ผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารใช้สำหรับรับข่าวสารอีเล็กทรอนิกเมล์
mainframe computerหมายถึง : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีกำลังมากสร้างไว้บนฐานคัสซีส์ (chassis) เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย คอมพิวเตอร์เมนเฟรม มักให้บริการแก่ผู้ใช้บริการพร้อมกันได้หลายคน (multiple users) ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านสถานีปลายทาง (terminal) คอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่มีกำลังมากที่สุดคือ supercomputer คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เหล่านี้มักถูกนำไปใช้ในกิจการของรัฐ ของประเทศ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์การธุรกิจขนาดใหญ่ และทหาร เป็นต้น
main memoryหมายถึง : หน่วยความจำหลัก ดู pimary storage
managerหมายถึง : โดยทั่วไปหมายถึง โปรแกรมใดๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจัดการกิจกรรมภายในคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมแฟ้มข้อมูล การเก็บรักษาแฟ้มข้อมูล เป็นต้น

ศัพท์ Computer

USB
USB เป็นตัวอินเตอร์เฟซแบบ Plug and Play ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ (เช่น เครื่องเสียง จอยสติก คีย์บอร์ด โทรพิมพ์ สแกนเนอร์ เป็นต้น) การใช้ USB ทำให้การเพิ่มอุปกรณ์ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องใช้อะแด๊ปเตอร์การ์ดหรือการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ มาตรฐานบัสแบบ USB พัฒนาโดย Compaq, IBM, Intel, Microsoft, NEC and Northern telecom และเทคโนโลยีให้ใช้ได้โดยไม่มีการเรียกค่าลิกขสิทธิ์ สำหรับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด USB สนับสนุนความเร็วการส่งข้อมูลที่ 12 megabits ต่อวินาที ความเร็วนี้จะให้ความสะดวกอย่างกว้างขวางกับอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องเล่น MPEG-2, data gloves และ digitizersมาตรฐานที่แตกต่างออกไป คือ Firewire/IEEE1394 ได้รับการออกแบบให้สนับสนุนการส่งข้อมูลที่สูงกว่าสำหรับอุปกรณ์ เช่น video camcorder และเครื่องเล่น DVD มาตรฐานทั้งคู่สามารถคาดว่าจะอยู่ด้วยกัน เพราะใช้กับอุปกรณ์ที่ต่างกัน


RAM
RAM (Random Access Memory) คือส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เก็บส่วนหนึ่งหนึ่งของระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น และข้อมูลที่ใช้ในขณะนั้น เนื่องจากโปรเซสเซอร์จะเข้าถึงข้อมูลในแรมได้เร็วกว่าสื่อบันทึกข้อมูลแบบอื่นๆ เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ, ฟลอปปี้ดิสก์ และซีดีรอม เป็นต้น แต่แรมไม่ใช่สื่อบันทึกข้อมูลแบบถาวร ข้อมูลในแรมจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เท่านั้น และทันทีที่คุณปิดเครื่อง ทั้งหมดก็จะหายไป

ศัพท์คอมพิวเตอร์

WebOS" เป็นชื่อที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิด อันที่จริง WebOS ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการแบบโปรแกรมวินโดวส์หรือลินุกซ์ ความจริงน่าจะเรียกว่า "เว็บเดสก์ทอป" จะตรงความหมายมากกว่า!โปรแกรมที่เป็นระบบปฏิบัติการจริงจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนบูต มันจะต้องบริหารทรัพยากรต่างๆของระบบ (คือฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์รอบข้าง) รับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ และตอบสนองโดยการจัดสรรทรัพยากรให้โปรแกรมที่ทำงานตามการร้องขอจากผู้ใช้ ทำหน้าที่ "ดูแลบ้าน" คืองานพื้นฐานต่างๆ เช่น จัดสรรหน่วยความจำ ระบบไฟล์ การติดต่อกับระบบเครือข่าย เปิดโปรแกรม และดูให้โปรแกรมต่างๆ ทำงานได้อย่างไม่ขัดแย้งกันเดสก์ทอปทู (Desktoptwo) เป็น WebOS ที่โดดเด่นที่สุดตัวหนึ่ง ใช้งานได้ฟรี มีที่เก็บข้อมูลให้ 1 กิกะไบต์ มีอีเมล์แอดเดรสให้ มี blog ให้ มีโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้ครบครับแม้ตอนนี้จะมีแต่บริษัทเล็กๆโนดนม สร้าง WebOS ออกมาให้เราใช้ฟรี แต่ยักษ์ใหญ่ในวงการคอมพิวเตอร์หลายรายอาจเข้าร่วมวงไพบูลย์ในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็น...- กูเกิ้ล มีกูเกิ้ลเดส์ทอป ซึ่งเป็นโปรแกรมในลักษณะ WebOS - ยาฮู เองก็มีเนื้อหาที่สามารถนำมาใช้กับ WebOS ได้อยู่มาก- ไมโครซอฟท์ อาจผนวก WebOS ไว้ในระบบปฏิบัติการรุ่นต่อไป- แอปเปิ้ล มีองค์ประกอบทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้าง WebOS ครบแล้ว- Mozilla Foundation โมซิลลาอาจสร้าง WebOS กับเขาด้วยหากไฟร์ฟอกซ์มีฐานผู้ใช้มากพอ