วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551


saveหมายถึง : เก็บรักษา ได้แก่การบันทึกข้อมูลในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (file) เข้าไว้ในคลังข้อมูล
scalable fontหมายถึง : ได้แก่แบบตัวอักษรใดๆ ที่สามารถวัดหรือกำหนดเพื่อให้มีขนาดตัวอักษรต่างขนาดกันได้
scanหมายถึง : สแกน ได้แก่ การกวาดของลำแสงอิเล็กตรอนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของจอภาพ เพื่อก่อให้เกิดการเรืองแสงของสารฟอสเฟอร์ที่เคลือบอยู่บนผิวภายในของจอภาพ ซึ่งทำให้เกิดเป็นภาพกราฟฟิกหรือตัวอักษรปรากฏขึ้นบนจอภาพ
scannerหมายถึง : ดู optical scanner
scroll barหมายถึง : สกอลบาร์ หรือแถบเลื่อนจอภาพ ผู้ใช้สามารถลากให้จอภาพเลื่อนขึ้น-ลง หรือเลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายได้โดยการใช้เมาส์ลากลูกศรของสกอลบาร์
scrollingหมายถึง : การเลื่อนหน้าเอกสารบนจอภาพในวินโด้ เพื่อให้สามารถเห็นส่วนที่อยู่นอกขอบจอภาพได้
Scroll Lock keyหมายถึง : เป็นคีบนแป้นพิมพ์ IBM PC บางแบบเป็น แป้นที่อยู่ในแถวบนสุดทางขวามือ เมื่อกดแป้น Scroll Lock key จะมีผลต่อการควบคุมเคอร์เซอร์สำหรับควบคุมแป้นตัวเลข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม ชื่อแป้น Scroll Lock แปลว่า แป้นสำหรับล็อคการเลื่อนหน้าจอภาพ แต่ที่จริงแล้วเมื่อกดแป้นนี้ หน้าเอกสารบนจอภาพก็คงเลื่อนได้ตามปกติ
searchหมายถึง : การค้นหาสังกัดของแฟ้มข้อมูล หรือแฟ้มเอกสารใด ๆ ที่ต้องการ
search and replaceหมายถึง : เป็นกิจลักษณ์อย่างหนึ่งในโปรแกรม word processsor ผู้ใช้สามารถกำหนดว่าตัวอักษรหรือถ้อยคำคำหนึ่งจะต้องถูกค้นหาและถูกเปลี่ยนแทนด้วยถ้อยคำหรือข้อความอีกข้อความหนึ่ง เช่น ต้องการเปลี่ยนคำว่า "ศักดิ์ภาพ" เป็น "ศักยภาพ" โปรแกรมจะถูกสั่งให้ค้นหาคำว่า "ศักดิ์ภาพ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "ศักยภาพ" ทั้งหมด
search keyหมายถึง : ฟีลด์ หรือ คอลัมน์เฉพาะในระเบียน (record) ซึ่งเป็นตัวกำหนดสำหรับค้นหา หรือเป็นค่าซึ่งกำหนดให้คอมพิวเตอร์ค้นหา
secondary storageหมายถึง : คลังข้อมูลสำรอง เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากส่วนเก็บข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงได้โดยตรง คลังข้อมูลสำรอง ได้แก่ ฟลอปปี้ดิสก์ เป็นต้น
semicondoctorหมายถึง : วัสดุกึ่งตัวนำ นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการนำมาทำเป็นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิก วัสดุชนิดที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ซิลิคอน และเจอร์มาเนียม คำว่า เซมิคอนคัดเตอร์ บางทีหมายรวมถึง เครื่องประกอบทางอิเล็กทรอนิกด้วย
sensorหมายถึง : เซ็นเซ่อร์ เครื่องสำหรับรับรู้หรือเครื่องสำหรับวัดความมาก-น้อย ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วแปลงพลังงานที่ได้รับนั้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น sensor สำหรับใช้วัดความเข้มของแสง เป็นต้น
sequential accessหมายถึง : การเข้าถึงตามลำดับ เป็นวิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศแบบเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มแรกไปตามลำดับจนถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องการ การเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ บางทีเรียกว่า serial access
sequential processingหมายถึง : การประมวลผลตามลำดับ เช่น ตามลำดับที่ๆ ถูกเก็บ หรือตามลำดับค่าที่อยู่ใน field หรือ ระเบียน เป็นต้น ; serial processing
shift keyหมายถึง : แป้นคีแป้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อกดลงไป จะให้ผลในทางตรงกันข้ามกับแป้นคีอื่นๆ เช่น ขณะที่พิมพ์อักษรล่าง เมื่อกดแป้น shift key ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาจะเป็นอักษรบน เป็นต้น
serialหมายถึง : ทีละหน่วยหรือทีละอันตามลำดับ เรามักใช้ว่า อนุกรม คือ เรียงตามลำดับ เช่น การถ่ายทอดข้อมูล แบบ serial transmission หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลไปครั้งละบิด (bit) ติดต่อกันไปตามสายสายเดียว หรือสายเดี่ยว โดยผ่าน port ที่เรียกว่า serial port
serial accessหมายถึง : ดู sequential access
serial interfaceหมายถึง : แบบแผนของการถ่ายทอดข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งใช้วิธีส่งข้อมูลและใช้บิตควบคุม(control bit) ไปตามลำดับโดยใช้สายเดี่ยว และหมายถึงการถ่ายทอดข้อมูลผ่านตัวต่อ RS-232 หรือตัวต่อที่มีมาตรฐานเดียวกัน
serial printerหมายถึง : เครื่องพิมพ์ (printer) ที่ต่อเชื่อมโยงอยู่กับคอมพิวเตอร์โดยวิธีต่อผ่าน serial interface
serial processingหมายถึง : ดู sequential processing
serial transmissionหมายถึง : การถ่ายทอดสัญญาณไปครั้งละหนึ่งบิดตามลำดับผ่านสายเดี่ยวของการสื่อสารและโทรคมนาคม
serifหมายถึง : ดู sans serif
severหมายถึง : เซอฟเวอร์ ในเครือข่ายการสื่อสารแบบ LAN ได้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องที่ให้บริการแก่คอมพิวเตอร์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย
sharewareหมายถึง : ซอฟแวร์ที่จดทะเบียนสิทธิ์แล้ว และให้หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า หรือคิดมูลค่าเพียงเล็กน้อย
shiftหมายถึง : ในโปรแกรม หมายถึงการย้ายค่าของบิดไปทางซ้ายหรือขวาภายในที่ตั้งของหน่วยความจำ
sign offหมายถึง : ดู log off
sign onหมายถึง : ดู logon
simulationหมายถึง : การเลียนแบบทางกายภาพของกระบวนการใดๆ หรือของวัตถุสิ่งของใดๆ โดยวิธีใช้โปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อข้อมูลที่นำเข้าไปแล้วให้เปลี่ยนแปลงสถานะหรือสภาวะไปตามข้อมูลนั้น ราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆ
single threadingหมายถึง : การใช้ปรแกรมทำงานครั้งละ 1 งาน
single-user computerหมายถึง : คอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ใช้ได้ครั้งละคน
slotหมายถึง : ดู expansion slot
Smalltalkหมายถึง : ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง จัดเป็นภาษาระดับสูงที่เน้นการใช้ object (เป้า) พัฒนาขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดย Xerox Palo Alto Reserach Center ไม่ค่อยนิยมใช้กันในหมู่นักเขียนโปรแกรมมากนัก แต่ถูกนำมาใช้ในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่น เช่น ในด้าน object (เป้า) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลและวิธีการ และในด้านความคิดเกี่ยวกับการใช้ไคอน (icon) บนจอภาพ เพื่อให้ผู้ใช้เลือก เป็นต้น
soft copyหมายถึง : หมายถึง ภาพบนจอภาพของคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม hard copy
soft returnหมายถึง : ในโปรแกรม word processing ในการพิมพ์ตัวอักษรบนบรรทัดจนสุดบรรทัดแล้ว
softwareหมายถึง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คำสั่งซึ่งสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน ; ซอฟแวร์
solid-state deviceหมายถึง : วงจรใดๆ ซึ่งใช้สารแข็ง (ซึ่งไม่ใช่แกสหรือสุญญากาศ) มาประกอบกันเข้า เป็นวงจรไฟฟ้า
sortหมายถึง : กระบวนการจัดเรียงลำดับข้อมูล ซึ่งเป็นชุดอยู่ในระเบียน ตามลำดับ เช่น ตามลำดับตัวเลข ตามลำดับตัวอักษร เป็นต้น
sourceหมายถึง : แหล่ง (ข้อมูล) เช่น แผ่นดิสก์, แฟ้มข้อมูล , เอกสาร หรือแหล่งรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถเอาข้อมูลออกมาใช้ได้
source codeหมายถึง : คำสั่งในโปรแกรม ซึ่งเขียนด้วยภาษาระดับสูง หรือภาษา assembly มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ ตรงกันข้ามกับ object code ซึ่งแปลไปจาก source code เพื่อให้เครื่องอ่าน คนอ่านไม่ได้
source dataหมายถึง : ข้อมูลเดิม หรือข้อมูลครั้งแรกที่คอมพิวเตอร์รับเข้าไว้
source programหมายถึง : โปรแกรมที่เป็น source code รุ่นหนึ่ง
Spacebarหมายถึง : คานเว้นวรรค บนแป้นพิมพ์ดีด หรือแป้นพิมพ์(key board) ของคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น: